Utbytte for 2018

 

Resultat etter tap og skatt for 2018, ble på kr. 40.892.541,-, og er vedtatt disponert på følgende måte:


    Overført til sparebankens fond   kr. 35.516.301
    Overført til gaver                        kr.      700.000
    Overført til gavefond                  kr.   1.000.000   

    Overført til utbytte                      kr.   3.200.000
    Overført til utjevningsfond         kr.      476.240

 

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
   

For 2018 mottar da egenkapitalbeviseierne kr. 8,- pr. EK-bevis i utbytte. Kontantutbyttet utbetales 25. mars 2019.

Melding om utbetaling, finner du i din Postkasse i VPS Investortjenester, (i NettBanken, under Min oversikt finner du VPS Investortjenester).
Beløpet godskrives den bankkontoen som er tilknyttet VPS-kontoen som egenkapitalbevisene er registrert på.

Utjevningsfondet er egenkapitalbeviseiernes midler.
Midler på utjevningsfondet gir avkastning iht. bankens framtidige resultat.

Du kan lese bankens årsregnskap for 2018 her.

-----------------------------------------------------------

Utbytte for 2017

Det ble overført kr 848.000,- av overskuddet i 2017 til kontantutbytte til EK-beviseierne. Dette utgjør kr 2,12 pr egenkapitalbevis.

Som følge av at emisjonen ble gjennomført i oktober, er egenkaptalbeviseiernes andel av egenkapital omregnet, i hht. forskrift, til å være en del av bankens totale egenkapital i 3/12 deler av året.