Utbytte for 2020

Selbu Sparebank har vedtatt å utsette utbytteutbetaling for regnskapsåret 2020.

Dette på bakgrunn av brev fra Finanstilsynet datert 9. mars 2021 (likelydende brev til alle sparebanker med egenkapitalbevis) – med innstramming i bankens mulighet til å utdele utbytte frem til 30.09.2021.

Generalforsamlingen har i møte 22.03.2021 gitt styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kroner 8,00 per egenkapitalbevis, og at dette vil kunne betales ut etter september 2021 eller når de økonomiske utsiktene skulle gi grunnlag for det.  Fullmakten skal gjelde frem til ordinært generalforsamlingsmøte i 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utbytte for 2019

 

Bankens resultat etter tap og skatt for 2019 ble på kr. 47.000 (tall i hele tusen)  Foreslått disponering:

Avsatt til gaver kr.      700

Overført til sparebankens fond kr. 41.152

Overført til gavefond kr.   1.200

Overført til utbytte kr.   3.400*

Overført til utjevningsfond kr.      548*

 

* Styret foreslår å redusere kontantutbytte fra NOK 8,50 til NOK 7,00 per egenkapitalbevis. Tidligere foreslått avsetning til utjevningsfondet økes tilsvarende. Dvs. tidligere avsatt utbytte på 3,4 MNOK reduseres til 2,8 MNOK. 0,6 MNOK overføres til utjevningsfondet.

 

Styret ønsker ikke å holde tilbake utbetalinger fra gave avsetninger.

 

 

Bakgrunn for endring av foreslått overskuddsdisponering for 2019:

 

I brev av 16. mars 2020 til styrene i alle norske banker, anmodet Finanstilsynet styrene om å foreta en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019 med utgangspunkt i krisen og den økonomiske usikkerheten som nå foreligger.

 

Styret i Selbu Sparebank har i styremøte 19. mars 2020 vurdert overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019 på nytt i lys av situasjonen som har oppstått som følge av koronapandemien.

 

Bankens styre la vekt på følgende momenter i sin behandling av saken:

  • Den ekstraordinære situasjonen landet har kommet i krever at vi alle står sammen i en felles dugnad for å bekjempe spredning av viruset, men også sørge for finansiell stabilitet og dermed bidra mest mulig for at banken har en solid kapitaldekning.
  • Det er nå stor usikkerhet om fremtidig utvikling og det tilsier forsiktighet.
  • Selv om banken har solid kapitaldekning og en lav eierbrøk, kan signaleffekten til samfunnet være god ved å bidra i denne felles dugnadet. 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Utbytte for 2018

 

Resultat etter tap og skatt for 2018, ble på kr. 40.892.541,-, og er vedtatt disponert på følgende måte:


    Overført til sparebankens fond   kr. 35.516.301
    Overført til gaver                        kr.      700.000
    Overført til gavefond                  kr.   1.000.000   

    Overført til utbytte                      kr.   3.200.000
    Overført til utjevningsfond         kr.      476.240

 

Dette betyr for egenkapitalbeviseierne :
   

For 2018 mottar da egenkapitalbeviseierne kr. 8,- pr. EK-bevis i utbytte. Kontantutbyttet utbetales 25. mars 2019.

Melding om utbetaling, finner du i din Postkasse i VPS Investortjenester, (i NettBanken, under Min oversikt finner du VPS Investortjenester).
Beløpet godskrives den bankkontoen som er tilknyttet VPS-kontoen som egenkapitalbevisene er registrert på.

Utjevningsfondet er egenkapitalbeviseiernes midler.
Midler på utjevningsfondet gir avkastning iht. bankens framtidige resultat.

Du kan lese bankens årsregnskap for 2018 her.

-----------------------------------------------------------

Utbytte for 2017

Det ble overført kr 848.000,- av overskuddet i 2017 til kontantutbytte til EK-beviseierne. Dette utgjør kr 2,12 pr egenkapitalbevis.

Som følge av at emisjonen ble gjennomført i oktober, er egenkaptalbeviseiernes andel av egenkapital omregnet, i hht. forskrift, til å være en del av bankens totale egenkapital i 3/12 deler av året.